Terms and Condition – ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานเว็บไซต์ SportsNews24 และผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเว็บไซต์ของ SportsNews24 ทั้งหมด ข้อตกลงนี้มีผลตามกฎหมาย ระหว่างคุณกับเว็บไซต์ SportsNews24 หากคุณเข้าสู่ข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือบุคคล คุณจะต้องยอมรับข้อหนดว่าคุณยินยอมทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SportsNews24 ดังกล่าวกับข้อกำหนดนี้

หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือหากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณจะต้องไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว โดยห้ามเข้าถึงและใช้บริการภายในเว็บไซต์ทั้งหมด แม้จะเป็นการเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์คุณจะต้องรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงทำความเข้าใจ ซึ่งจะมีผลตามข้อกำหนดดังกล่าวตลอดไป

คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ SportsNews24 แม้ว่าจะเป็นการทำข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม

เนื้อหาของผู้ใช้ 

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลของคุณที่ลงทะเบียนมาเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ในระหว่างการใช้บริการ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลง การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาทั้งหมด เราจำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณส่งมาหรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการของเรา คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในบัญชีผู้ใช้ของคุณตามที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณเท่านั้น โดยไม่รับรองหรือการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้น เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือลบเนื้อหา ที่ละเมิดต่อนโยบายของเรา หรืออยู่ในความเห็นชอบเหมาะสมของเราแต่เพียงผู้เดียว เรามีสิทธิ์ที่เก็บข้อมูลของคุณในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียของเนื้อหาใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสำรองข้อมูลของคุณ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ในบางโอกาสและในบางสถานการณ์ โดยไม่มีข้อผูกมัด เราอาจสามารถกู้คืนข้อมูลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดที่ถูกลบ ที่เราได้สำรองข้อมูลไว้

ข้อห้ามใช้ 

นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการหรือเนื้อหา:

(a)เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

(b)ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย

(c)ฝ่าฝืนข้อบังคับ กฎ กฎหมาย หรือกฎหมายท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือรัฐ

(d)ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

(e)เพื่อก่อกวน ละเมิด ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสื่อมเสีย ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ

(f)เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด;

(g)เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ซึ่งจะหรืออาจนำไปใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต

(h)เพื่อสแปม ฟิชชิ่ง ฟาร์ม

(i)เพื่อจุดประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม

(j)แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณเนื่องจากละเมิดการใช้งานที่ต้องห้าม

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 

“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดที่ได้รับจากกฎหมาย หรือส่วนได้ส่วนเสีย ที่ข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ สิทธิบัตร การประดิษฐ์ ค่าความนิยม และสิทธิ์ในการฟ้องร้องให้สละสิทธิ์ , สิทธิ์ในการประดิษฐ์ สิทธิ์ในการใช้งาน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมด ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม และรวมถึงแอปพลิเคชันและสิทธิ์ในการสมัครและรับสิทธิ์ทั้งหมด สิทธิ์ในการเรียกร้องลำดับความสำคัญจากสิทธิ์ดังกล่าว และสิทธิ์ที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าทั้งหมด หรือรูปแบบของการคุ้มครองและผลอื่นใดของกิจกรรมทางปัญญาที่มีอยู่หรือจะดำรงอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคตในส่วนใดของโลก ข้อตกลงนี้ไม่ได้โอนทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ SportsNews24 หรือบุคคลที่สามให้กับคุณ และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ระหว่างคู่สัญญา) กับ SportsNews24 แต่เพียงผู้เดียว

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิกและโลโก้ทั้งหมดที่ใช้กับเว็บไซต์และบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SportsNews24 หรือผู้อนุญาต เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิกและโลโก้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ

การใช้งานบนเว็บไซต์และบริการ คุณไม่มีสิทธิ์หรืออนุญาตในการทำซ้ำหรือดัดแปรงเครื่องหมายการค้าของ SportsNews24 

การชดใช้ค่าเสียหาย 

โดยคุณจะต้องตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเว็บ SportsNews24 โดยไม่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาตไม่ต้องรับผิดใดๆ จากความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา การเรียกร้อง การกระทำ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม ที่ถูกกล่าวหาจากบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ หรือการประพฤติผิดโดยเจตนาในส่วนของคุณ

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา เมื่อเราดำเนินการ เราจะแก้ไขวันที่ปรับปรุงที่ด้านล่างของหน้านี้ โพสต์การแจ้งเตือนบนหน้าหลักของเว็บไซต์ เราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเรา ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ข้อตกลง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้งานบนเว็บไซต์และใช้บริการของคุณต่อไปหลังจากวันที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่นที่ระบุในขณะนั้น) จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อเรา 

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง:

sportsnews24.co

E-malil: [email protected]

เอกสารนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2023